PROJEKT WYSZEHRADZKI 2023

PROJEKT WYSZEHRADZKI ZE SPORTUJSNAMI

 

CELEM projektu jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat korzyści płynących z rozwoju osobistego poprzez sport. W projekcie wezmą udział 34 osoby: 17 z Polski i 17 ze Słowacji, w wieku 13-17 lat. Osobami towarzyszącymi będą po dwie osoby z każdego kraju. Zaangażujemy po 2 wolontariuszy z każdego kraju w wieku 18-20 lat, którzy będą wspierać działania koordynatorów. Planujemy dwie wizyty, jedną w Polsce i jedną na Słowacji. Wizyty będą serią warsztatów sportowych i edukacyjnych zapewniających równe szanse. Różnorodność warsztatów GOAL ma na celu znalezienie miejsca dla każdego i pokazanie młodym ludziom, że mogą się rozwijać, a tym samym osiągnąć sukces. Motto projektu brzmi: dzieci i młodzież nie mogą nie uprawiać sportu. Nie chodzi tylko o zdrowie i zabawę, ale także o kompetencje niezbędne do życia. Niewielu zostanie mistrzami sportu, ale wszyscy mogą stać się dobrymi, mądrymi i zaradnymi ludźmi. Bo sport uczy życia! W projekcie skupimy się na działaniach przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, status materialny. W trakcie trwania projektu zaprosimy chętne grupy sportowe do udziału we wspólnym wydarzeniu sportowym połączonym z pokazem naszych tancerzy. Przygotujemy również film promocyjny w języku angielskim, który będziemy promować w naszych społecznościach i krajach partnerskich. Podczas wspólnego spotkania w Polsce i na Słowacji będziemy wspólnie trenować, integrować się i zwiedzać ciekawe miejsca.

 

The GOAL of the project is to raise awareness among young people about the benefits of personal development through sports. The projectwill involve 34 people: 17 from Poland and 17 from Slovakia, aged 13-17. The accompanying persons will be two people from eachcountry. We will engage 2 volunteers from each country, aged 18-20, who will support the activities of the coordinators. We are planningtwo visits, one in Poland and one in Slovakia. The visits will be a series of sports and educational workshops providing equal opportunities.The diversity of the workshops GOAL aims to find a place for everyone and show young people that they can develop and thus achievesuccess. The motto of the project will be: children and young people can’t not play sports. It’s not just about health and fun, but also aboutthe competencies necessary for life. Few will become sports champions, but all can become good, smart and resourceful people. Becausesports teaches life! In the project we will focus on activities against discrimination based on gender, origin, material status. During theproject we will invite willing sports groups to participate in a joint sports event combined with a show by our dancers. We will also preparea promotional video in English, which we will promote in our communities and partner countries. During the joint meeting in Poland andSlovakia we will train together, integrate and visit interesting places.