International Visegrad Fund

Z przyjemnością informujemy, że Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wsparł projekt
Tożsamości i różnice w krajach V4: Łączy nas taniec w ramach którego cztery kluby taneczne z regionu V4 chcą współpracować w celu rozwijania współpracy w zakresie edukacji tanecznej.

Nasz Sportowy Klub Taneczny Mega Dance  jest partnerem w projekcie realizowanym przez węgierski klub

Kenguru Tánc Sportegyesület (HU)

W projekcie wezmą również udział partnerzy ze Słowacji

ŠPORTUJSNAMI (SK)  i Czech KOLBdance VSK FTVS.
Taniec i inne sztuki są świetnymi narzędziami do łączenia ludzi z różnych krajów, różnych środowisk i sytuacji społecznych. Taniec może łączyć ich tam, gdzie znikają różnice
Partnerzy skupiają się na tożsamości i różnicach poprzez taniec w krajach V4, przyglądają się wspólnym korzeniom kulturowym i obecnym różnicom w edukacji tanecznej, metodologii i funkcjonowaniu stowarzyszeń. Celem jest wzajemne poznanie dobrych praktyk i przeanalizowanie możliwości adaptacji.
Kluby chciałyby skupić się w projekcie na tym, w jaki sposób mogą dać coś więcej niż tylko zajęcia taneczne, jakie innowacyjne narzędzia można wykorzystać w edukacji tanecznej lub w jaki sposób mogą zaangażować więcej dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i poprzez zaangażowanie ich w zajęcia taneczne, gdzie wszyscy uczestnicy w młodym wieku mogą nauczyć się akceptacji siebie nawzajem bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy sytuację społeczną.
Głównym wydarzeniem będzie konkurs tańca i warsztaty w Debreczynie w 2024 roku.

logo WYSZECHRADZKI GRANT

https://www.visegradfund.org/

 

We are more than happy to announce that International Visegrad Fund supported the project

Identities and differences in V4 countries: Dance connects us

where four dance clubs from the V4 region want to collaborate to develop their collaboration in dance education.

 

Our Mega Dance Sport Club is a partner in a project implemented by a Hungarian club

Kenguru Tánc Sportegyesület (HU).

The project will also involve partners from Slovakia

ŠPORTUJSNAMI (SK) and Czech KOLBdance VSK FTVS.

Dance and other arts are great tools to connect people from different countries, different backgrounds, and social situations. Dance can connect them where differences disappear

The partners focus on identities and differences through dance in the V4 countries, look at the common cultural roots and the current differences in dance education, methodology, and the functioning of associations. The aim is to get to know each other’s good practices and analyze adaptation options.

The clubs would like to focus in the project how they can give more than a dance class, what kind of innovative tools exist that can be used in dance education, or how they can involve more disadvantaged children and by involving them into dance classes, where all participants of young age can learn about acceptance of each other no matter the background, colour or social situation.

The main event will be a dance competition and workshop in Debrecen in 2024.