POLSKO UKRAIŃSKA RADA WYMIANY MŁODZIEŻY

DSC_6715DSC_6703obóz kołobrzeg niedziela (109)

 

„Youth across borders” is a project that was initiated by peer groups from
Poland and Ukraine. The idea and the initial concept of its realization was
reported by the Polish youth, and after the arrangements with Ukrainian
(youth) the exchange scenario was prepared. Its main aim was to bring
together young people representing Poland and Ukraine, to get to know
each other’s cultures and interests.
The project was carried out in Kolobrzeg on 01-10.08.2017. It was
attended by 20 people from each country, including youngsters with fewer
opportunities. Attractive classes and content motivated youth to overcome
cultural and moral barriers and shape open-mindedness and tolerance.
The motive behind the project was, of course, the dance that bundled the
task program.

 

DSC03136DSC03129

We used it to achieve our goals, which coincide with the priorities of the
Polish-Ukrainian Youth Exchange Program. Activities were largely based on
the project method. We improved the skills of using foreign languages, we
organized the Ukrainian and Polish evening, learning from one another
their own culture and traditions. Classes also had the character of
preventing prejudice, racism and all attitudes leading to social exclusion.
The task also affected the local Kołobrzeg society – one of its elements was
a dance show for the inhabitants of Kolobrzeg and visitors to it.

 

DSC_6942 DSC_6923 DSC_7003

„Молодь за кордоном” – це проект, ініційований групами-однолітками
з Польщі та України. Ідея і початкова концепція її реалізації була
повідомлена польською молоддю, і після домовленостей з українцями
(молоді) був підготовлений обмінний сценарій. Головною метою було
об’єднати молодь, що представляє Польщу та Україну, щоб
ознайомитись з культурами та інтересами один одного.
Проект здійснено в Колобжег 01-10-08.2017. У ньому взяли участь 20
людей з кожної країни, включаючи молодь з меншими можливостями.
Привабливі заняття та вміст спонукали молодь до подолання
культурних та моральних бар’єрів та формування відкритості та
толерантності. Мотивом проекту був, звичайно, танець, який містив
програму завдань. Ми використовували це для досягнення наших
цілей, які збігаються з пріоритетами програми польсько-української
молодіжної місії.
Діяльність в основному базувалась на методі проекту. Ми
вдосконалили навички використання іноземних мов, організували
український та польський вечір, навчаючись один від одного своєю
культурою та традиціями. Заняття також мали характер запобігання
упередженням, расизму та всім ставленням до соціальної ізоляції.
Завдання також вплинуло на місцеве суспільство Колобжег – один з
його елементів був танцювальним шоу для мешканців Колобжега та
його відвідувачів.
Who is going to win?
Common trainings in mixed groups.
Kto wygra?
Wspólne treningi

 

 

DSC_5307 DSC_5366 DSC_5390 DSC_5574 DSC_6688 DSC_6969 DSC_6996 DSC_7045

 

Ponad granicami” to projekt, który został zainicjowany przez grupy rówieśnicze z Polski i Ukrainy. Pomysł oraz wstępną koncepcję jego realizacji zgłosiła młodzież polska, a po uzgodnieniach ze stroną (młodzieżą) ukraińską przygotowano scenariusz wymiany. Jego głównym założeniem było zbliżenie młodych ludzi reprezentujących Polskę i Ukrainę, wzajemne poznanie swych kultur i zainteresowań.

Projekt realizowany został w Kołobrzegu w dniach 01-10.08.2017 r. Uczestniczył w nim po 20 osób z każdego kraju, w tym młodzież z mniejszymi szansami. Atrakcyjne w formie i treści zajęcia mobilizowały młodzież do przezwyciężania barier kulturowych, obyczajowych oraz kształtowały postawy otwartości i tolerancji.

Motywem towarzyszącym realizacji projektu był oczywiście taniec, który spajał program zadania. Wykorzystaliśmy go do osiągnięcia naszych celów, zbieżnych z priorytetami programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży. Zajęcia w dużej mierze odbywały się metodą projektu. Doskonaliliśmy umiejętności posługiwania się językami obcymi, zorganizowaliśmy wieczór ukraiński i polski ucząc się od siebie własnej kultury i tradycji. Zajęcia miały również charakter mający zapobieganie uprzedzeniom, rasizmowi i wszelkim postawom prowadzącym do wykluczenia społecznego.

Zadanie oddziaływało również na lokalne, kołobrzeskie społeczeństwo – jednym z jego elementów był pokaz tańca dla mieszkańców Kołobrzegu i odwiedzających go turystów.