FESTIWAL W PRZYTOCZNEJ 25.05.2019

Nasze formacje wezmą udział w festiwalu w Przytocznej. Ponad 120 osób z naszego klubu jedzie 25.05.2019 na Festiwal Tańca

http://newdance.pl/festiwal/

Dla naszych grup zawody rozpoczynają się o 14:45
Musimy być najpóźniej 13:30 w Przytocznej. Uczesane i ubrane.
KOSZT WPISOWEGO 25 zł
PRZEJAZD AUTOKAREM w 2 strony 30 zł
Wpłaty do trenera do 15.05.2019!
Do dnia 14 maja robimy zapisy na autokar. Osoby które nie zapiszą się na listę gwarantują dojazd zawodnika we własnym zakresie. Po 14 maja nie będziemy dopisywać do listy autokarowej.

Autokar będzie wracał dopiero po występie ostatnich grup z naszego klub tj. Ok 20.30, a wręczenie nagród będzie dopiero ok 21.30. Festiwal trwa długo ze względu na ilość występujących klubów.

………………………………………………………

VI Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance – Passion and Life”

Przytoczna – 25 maja 2019r.

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

TERMIN:

25.05.2019r. (sobota), godz. 900

 

MIEJSCE:

Zespół Szkół w Przytocznej

Hala Sportowa, ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

 

PATRONAT HONOROWY:

Wojewoda Lubuski

Marszałek Województwa Lubuskiego

Starosta Międzyrzecki

Wójt Gminy Przytoczna

 

PATRONAT MEDIALNY:

TVP 3 Gorzów Wielkopolski

Radio Plus

Gazeta Lubuska

Głos Międzyrzecza i Skwierzyny

 

REGULAMIN FESTIWALU

VI Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

CELE FESTIWALU

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

KATEGORIE TANECZNE:

 • Inscenizacja taneczna – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych.
 • Disco Dance / Disco Show – prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy to najbardziej charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show – rekwizyty dozwolone.
 • Show Dance – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty.
 • Hip – Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying) – propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy,       bez użycia rekwizytów.
 • Street Dance Show / Hip – Hop Show – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy z elementami show.
 • Miniatura taneczna – (jazz, modern, contemporary, balet) – propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem wykonawczym, bez użycia rekwizytów.
 • Inne propozycje taneczne – w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.
 • 31+ OPEN – w tej kategorii dozwolone są wszystkie style i techniki taneczne.

 KATEGORIE WIEKOWE:

 • do 6 lat – 2013 i młodsi
 • 7 – 9 lat – 2010 – 2012
 • 9 – 11 lat – 2010 – 2008
 • 12 – 15 lat – 2007 – 2004
 • 16 lat i więcej – 2003 i starsi
 • 31 lat i więcej – 1988 i starsi

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

Lp. Kategoria taneczna 6 lat i młodsi 7 – 9 lat 9 – 11 lat 12 – 15 lat 16 lat i starsi 31 lat i starsi
1. Inscenizacja taneczna X X X X X
2. Disco Dance / Disco Show X X X
3. Show Dance X X X X X
4. Hip – Hop X X X X X
5. Street Dance Show / Hip – Hop Show X X X X X
6. Miniatura  taneczna X X X X X
7. Inne propozycje taneczne X X X X X
8. 31+ OPEN X

 

KRYTERIA OCENY:

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

CZAS PREZENTACJI:

 • od 2:00 do 4:00 min.

MUZYKA:

 • własne nagranie na pamięci przenośnej (USB)

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • GRAND PRIX.
 • 2 x VICE GRAND PRIX.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE:

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych po 26.04.2019r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 26.04.2019r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

Uwaga! Liczba zespołów biorąca udział w Festiwalu jest ograniczona. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach.

RADA ARTYSTYCZNA – JURY:

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 – 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.2019r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl (w pliku .doc lub .docx – word).
 • Kierownik zespołu przywozi ze sobą imienną listę tancerzy, z datą urodzenia potwierdzoną przez jednostkę delegującą i zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku tancerzy (RODO). Bez tego dokumentu zespół nie może wziąć udziału w festiwalu.
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
 • Opłata startowa – 25 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną oraz 20 zł za drugą kategorię taneczną w danym zespole.
 • Zgłoszona prezentacja taneczna musi liczyć 8 osób.
 • Wniesienie opłaty startowej do trzech tygodni od daty przesłania zgłoszenia na konto Organizatora: Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, Konto BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU O/SKWIERZYNA, Nr: 56 8372 0008 0201 9189 2002 0001 z dopiskiem: Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja zespołu.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 25.05.2019r. do godz. 08:30
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy. Zespół uczestniczący w festiwalu musi posiadać odpowiednią ilość opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę. Wejście na parkiet odbywa się tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie stoisko z domowymi wypiekami oraz punkty gastronomiczne.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

INFORMACJE:

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.newdance.pl

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

Karta zgłoszenia Festiwalu DANCE- PASSION AND LIFE- Przytoczna 2019

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.przytoczna.naszgok.pl  w zakładkach VI Ogólnopolskiego Festiwal Tańca po 30 kwietnia 2019r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!